پایشگر DNSBL (بررسی بلاک بودن دامنه یا IP)

برای افزودن پایشگر DNSBL (بررسی بلاک بودن دامنه یا IP) و بررسی دامنه و یا IP شما دربیش از 130 سایت بررسی کننده می توانید این پایشگر را از بخش افزودن پایشگر جدید انتخاب نموده تا وارد بخش تنظیمات برای این پایشگرشوید.

پایشگر DNSBL (بررسی بلاک بودن دامنه یا IP)

  • در ابتدا می توانید عنوان مناسبی برای پایشگر خود انتخاب نمایید.
  •  در قسمت نوار میله ای می توانید یک بازه زمانی برای  بررسی سرور خود  در بازه روزانه  انتخاب نمایید .

  • و در قسمت  پایانی برای افزودن پایشگر در میهن مانیتور می توانید روش های ارسال هشدار را برای  همین سرور و همین پایشگر  انتخاب  نمایید .

پایشگر DNSBL (بررسی بلاک بودن دامنه یا IP)